Napközis munkaközösség

Munkaközösségvezető: Kocsis Piroska

Tagok:

Napközis csoportvezetők:
 1. Varga Attiláné, Zsuzsa néni - 1. csoport (1.a osztály)
 2. Soltész Ágnes - 2. csoport (2.b osztály)
 3. Tóth-Mohácsi Szilvia - 3. csoport (1.c osztály)
 4. Arany Márta - 4. csoport (2.a osztály)
 5. Simonné Sándor Erzsébet - 5. csoport (2.b osztály)
 6. Kocsis Piroska - 6. csoport (2.c osztály)
 7. Mihucz Kinga - 7. csoport (3.a osztály)
 8. Sipos-Keller Kata - 8. csoport (3.b osztály)
 9. Táskai Györgyi - 9. csoport (3.c osztály)
 10. Bartók Ibolya - 10. csoport (4.a osztály)
 11. Hamza Valéria - 11. csoport (4.b osztály)
 12. Parlaginé Birizdó Ivett - 12. csoport (4.c osztály)
 13. Kovács Sándorné (Zsuzsa néni) - Tanulószoba 1.
 14. Maglai Andrea - Tanulószoba 2.

Kiemelt céljaink és feladataink ebben a tanévben:

 1. Környezeti nevelés (Öko iskolai program magasabb  szintű működtetése)
 2. Hagyományőrzés, értékközvetítés
 3. Olvasóvá nevelés. Könyvtárak látogatása.
 4. A tanulás tanítása
 5. Differenciált fejlesztés

Feladataink, fejlesztési területek:

 1. Egészséges életmódra nevelés.
 2. Közösségbe valö beilleszkedés segítése. (Első osztályosok, új tanulók, magatartási, tanulási problémákkal küzdő tanulók.)
 3. Önálló tanulásra nevelés. (A tanulás tanítása)
 4. A szabadidő hasznos eltöltése.
 5. Esztétikai nevelés szabadidős tevékenységek során. (kézműves, kulturális foglalkozások)
 6. Helytörténeti-honismereti nevelés (Közös programok a Helytörténeti Gyűjteménnyel)
 7. Kapcsolattartás a szülőkkel.

Környezeti nevelés:

Az érdeklődés fenntartása, érzelmi kötődés a természet és a természeti jelenségek iránt.Kedvet ébreszteni a környezetbarát életmód kialakításához.A játékosságtól eljutni a tudatossághoz, környezetünk és természeti könyezetük ápolása, óvása, védelme. /.Ok-okozati összefüggések./ Természetvédő magatartás, szemléletmód, kialakítása./ Jó lenne, ha ismét megvalósúlhatna a váci tanösvény látogatása./ Pl.: Zöld tár-természetismereti filmek, Zöld Örs, egy palánta, Madárbarát kert, Klubnapközi témanapjai, A természet napja.

Hagyományőrzés, értékközvetítés:

Ünnepek, jeles napok, rendezvények, művészeti alkotások - iskolai, helyi, országos események, rendezvények, megemlékezések erősítik, tudatosítják ezen értékek fontosságát, szépségét. Ezeken való részvétel, beszélgetés, anyaggyűjtés segíti az elmélyítést. Fontos a formaságok elsajátíttatása is (öltözet, tiszteletadás módjai, megjelenés). Elsősök köszöntése, Farsang, Gyermeknap, Városismereti terepgyakorlat helyszínei-útvonalai témakörökre, korcsoportra tervezve, Iskolagaléria megtekintése, Sipos Károly: Keszi történetek, Kis kézműves, iskolai táncház, Révész István Helytörténeti Gyűjtemény megtekintése évfolyam-témakör szerint, Késő-Római Kikötőerőd múzeum látogatása egyéni ütemterv szerint.

Olvasóvá nevelés:

Napközis könyvespolc az osztályban, mesehallgatás (tanító néni mesél),” Minden napra egy vers”, mondóka-, mese dramatizálás bábbal, illusztráció készítése, -akár a történet sorrendjében majd (tartalom mondás), könyvbemutató: Kedves könyvem: könyvismertetés-ajánlás, „Az osztály verseskönyve”- amelybe kedvenc verseik, vagy általuk írt versek kerülnek, „Arcképcsarnok”- hozzá mű címének rendelése, megzenésített versek hallgatása, tanóra előtt közös versmondás, regény folytatásos olvasása a csoportban, írók bemutatása, iskolai könyvtár látogatása, könyvtári kutató munka, városi könyvtár látogatása, mese- és versmondó verseny a csoportban, részvétel versenyeken, esetleg: író-olvasó találkozó, könyvklub, olvasóklub működtetése.

Osztályok közötti verseny: adott időszakban évfolyamonként (korosztálynak való) megadott 10 könyv elolvasásával 5 fős csapatok nevezésével évfolyamonként, a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár által meghirdetett versenyeken való részvétel)

Egészséges életmódra nevelés:

Felhívjuk a figyelmet, (igyekszünk megszerettetni) az egészséges táplálkozásra, a tisztálkodás megfelelő módjaira, a mozgás, játék, sport fontosságára, a szabad levegőn való programok szervezésére. (Zöld örs, A természet napja, Egy palánta... gondozása, irányított-tervezett udvari játékok, tervezett séták, ”Madárbarát kert”, Fogászati hét, 1. évfolyam: Ingyenes fogápolási kezdőcsomag-program -sikeres pályázat esetén-. A Klubnapközi tematikájában is a természethez kapcsolódó bemutató- előadásokat láthatunk e tanévben.

Közösségbe való beilleszkedés: 

Magatartási normák,illemszabályok betartása, másokkal szembeni viselkedési formák,-egymás tisztelete, tolerancia, kultúrált étkezés gyakorlása.Szituációs gyakorlatok -játélok, drámapedagógiai módszerek alkalmazása , közös játékok-szabálytartás

A tanulás tanítása:

A tanulásra felhasználható idő helyes beosztása, jó kihasználása, a tanulás tanítása .Megfelelő olvasási készség kialakításával eljutni a szövegértő olvasás szintjére. (Differenciált, tematikusan tervezett gyakorlási módokkal.)

Szabadidő hasznos eltöltése: 

Közös tervezés a gyerekekkel, hasznos-válaszható programok, kikapcsolódást-pihenést biztosító tevékenységek: művelődési, kulturális programok, sport, játék, és kézműves foglalkozások, beszédkultúra, illemtam ”Illemkódex”, nevelői beszélgetés az általuk javasolt témákról (kicsiknél irányított), könytári órák tartása, mindig más terület megismerése, feldolgozása.

Esztétikai nevelés: 

A szép, az érték iránti érdeklődés felkeltése: tanórákon, saját munkáink által, közvetlen és közvetett környezetünkben. (terem ízléses dekorálása, rendje, munkáik értékelése, legszebbek bemutatása, iskola, kert hangulta-harmóniája, a néptánc, zene nyugtató-relaxáló hatása, igény az ápoltságra-esztétikus öltözködésre. (pl.: Füzetszépségverseny, kállítások, kertápolás, stb.)

Helytörténet - honismeret

A Révész István Helytörténeti Gyűjtemény meglátogatása tanévenként 1 alkalommal. Programok, honismereti foglalkozások tartása, városi helytörténeti séta minden csoportban.