Tankönyvtámogatás

Tájékoztatás a tankönyvtámogatás normatív kedvezményének igénybe vételéről

 
Joghely: A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4.§ (2)-(5) bekezdése, 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet.
Az ellátás típusa: Természetbeni
Az ellátás jövedelmi helyzettől független.
Leírás: 1) AZ ELSŐTŐL A NYOLCADIK ÉVFOLYAMIG, továbbá A NEMZETISÉGI NEVELÉS-OKTATÁSBAN és a GYÓGYPEDAGÓGIAI NEVELÉS-OKTATÁSBAN AZ ÁLLAM BIZTOSÍTJA, HOGY A TANULÓ SZÁMÁRA A TANKÖNYVEK TÉRÍTÉSMENTESEN ÁLLJANAK RENDELKEZÉSRE. Az ingyenes tankönyvellátást első alkalommal a 2013/2014. tanévben az első évfolyamra beiratkozott tanulók számára, ezt követően felmenő rendszerben – fokozatosan - kell biztosítani. 2.) A FENTI, FELMENŐ RENDSZERBEN BEVEZETÉSRE KERÜLŐ INGYENES ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁSSAL NEM ÉRINTETT ISKOLAI ÉVFOLYAMOKON, AZ ISKOLAI TANKÖNYVRENDELÉSNEK BIZTOSÍTANIA KELL, HOGY A NAPPALI RENDSZERŰ ISKOLAI OKTATÁSBAN RÉSZT VEVŐ MINDEN OLYAN TANULÓ RÉSZÉRE, AKI AZ ALÁBBI FELTÉTELEK VALAMELYIKÉNEK MEGFELEL A TANKÖNYVEK INGYENESEN ÁLLJANAK RENDELKEZÉSRE (normatív kedvezmények) : a) TARTÓSAN BETEG b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, illetve halmozottan FOGYATÉKOS , c) EGYÉB PSZICHÉS FEJLŐDÉSI ZAVARRAL (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) KÜZD, d) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él, e) NAGYKORÚ ÉS SAJÁT JOGÁN ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSRA JOGOSULT, f) RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜL.
A jogosultság feltétele: A Leírásban részletezett esetekben és feltételekkel vehető igénybe a kedvezmény. FONTOS: A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő - nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő - ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett tanuló után azonban nem jár normatív kedvezmény.
Folyósítás: A NORMATÍV KEDVEZMÉNY BIZTOSÍTHATÓ: 1) az iskolától történő tankönyv-kölcsönzés, 2) napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, 3) használt tankönyvek biztosítása, 4) tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján
Az igény benyújtásának formája: A NORMATÍV KEDVEZMÉNY IRÁNTI IGÉNYEKET A 16/2013. (II. 28.) EMMI RENDELET 5. MELLÉKLETBEN MEGHATÁROZOTT IGÉNYLŐLAPON LEHET BENYÚJTANI AZ ISKOLÁKBAN KIHIRDETETT IDŐPONTIG. AZ IGÉNYLŐLAP BENYÚJTÁSÁVAL EGYIDEJŰLEG BE KELL MUTATNI A NORMATÍV KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ IRATOKAT. A BEMUTATÁS TÉNYÉT AZ ISKOLA RÁVEZETI AZ IGÉNYLŐLAPRA. A KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSÁHOZ A KÖVETKEZŐ OKIRATOK BEMUTATÁSA SZÜKSÉGES: a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás; b) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás; c) a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye; d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.