Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

 
Joghely: Az ellátásról az 1997. évi XXXI. törvény 19-20/B. §-a, és a 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet 65-67. §-a, a kedvezményhez kapcsolódó eseti pénzbeli támogatás 2014. évi összegéről a 2013. évi CCXXX. törvény 57. § (2) bekezdése rendelkezik.
Az ellátás típusa: Természetbeni
Az ellátás jövedelmi helyzettől függő.
Leírás: A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK A CÉLJA ANNAK IGAZOLÁSA, HOGY A GYERMEK SZOCIÁLIS HELYZETE ALAPJÁN JOGOSULT : a) gyermekétkeztetés normatív kedvezményére b) természetbeni támogatásra (évente két alkalommal: tárgyév augusztus és november hónapjára tekintettel feltéve, hogy a kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-én, illetve november 1-én fennáll), c) külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE A TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁST KÉSZ ÉTEL, RUHÁZAT, VALAMINT TANSZER VÁSÁRLÁSÁRA FELHASZNÁLHATÓ ERZSÉBET-UTALVÁNY FORMÁJÁBAN NYÚJTJA, 2014. ÉVBEN ESETENKÉNT 5.800 FT ÉRTÉKBEN. Az Erzsébet-utalvány jogosultak részére történő kézbesítéséről - igazolható módon - a jegyző postai úton, személyes átadás vagy hatósági kézbesítő útján gondoskodik.
Az ellátásra jogosultak: Családban élő gyermek, Jogszabályban meghatározottak szerint tanulmányokat folytató nagykorú személy
A jogosultság feltétele: A GYÁMHATÓSÁG - amelynek illetékességi területén a kérelmező lakóhelye, vagy ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye van - MEGÁLLAPÍTJA A GYERMEK RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁGÁT, AMENNYIBEN A GYERMEKET GONDOZÓ CSALÁDBAN AZ EGY FŐRE JUTÓ HAVI JÖVEDELEM ÖSSZEGE NEM HALADJA MEG a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2017-ben 28.500 Ft) - 140%-át (jelenleg 39.900 Ft), ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel az 1997. évi XXXI törvény 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek (lásd későbbiekben részletesen) b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át (jelenleg 37.050 Ft) az a) pont alá nem tartozó esetben. MINDKÉT ESETBEN FELTÉTEL, HOGY A VAGYONI HELYZET VIZSGÁLATA SORÁN AZ EGY FŐRE JUTÓ VAGYON ÉRTÉKE NEM HALADJA meg az 1997. évi XXXI. törvény 19. §-ának (7) bekezdésében foglalt értéket. (Részletesen lásd a Megjegyzés részben). Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén NAGYKORÚVÁ VÁLÁSA UTÁN IS JOGOSULT A GYERMEK A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE - az 1997. évi XXXI. törvény 20. § (2) bekezdése alapján - HA a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, ÉS a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult. A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁGOT A GYÁMHATÓSÁG - hivatalból vagy kérelemre - FELÜLVIZSGÁLJA, HA A MEGÁLLAPÍTOTT JOGOSULTSÁG IDŐTARTAMA ALATT A JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEKBEN VÁLTOZÁS KÖVETKEZETT BE. Amennyiben a felülvizsgálat azzal az eredménnyel zárul, hogy a jogosultsági feltételek nem állnak fenn, a rendszeres kedvezményre való jogosultságot meg kell szüntetni.
Folyósítás: A feltételek fennállása esetén a gyámhatóság 1 év időtartamra állapítja meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot. A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG KEZDŐ IDŐPONTJA A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK A NAPJA. A rendszeres kedvezményre való jogosultság ismételt megállapításához a szülőnek vagy más törvényes képviselőnek, illetve a nagykorú jogosultnak új kérelmet kell előterjesztenie. A RENDSZERES KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁG ISMÉTELT MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM A KORÁBBI JOGOSULTSÁG IDŐTARTAMA ALATT, ANNAK MEGSZŰNÉSÉT MEGELŐZŐ HÁROM HÓNAPBAN IS BENYÚJTHATÓ. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani. LAKCÍMVÁLTOZÁS ESETÉN szülőnek vagy más törvényes képviselőnek, illetve a nagykorú jogosultnak a kérésére vagy az új lakcím szerint illetékes jegyző megkeresésére az ügyben keletkezett iratokat a korábbi lakcím szerint illetékes jegyző haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül megküldi a jogosult új lakcíme szerint illetékes jegyzőnek. A rendszeres kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatást – a feltételek fennállása esetén – az új lakcím szerint illetékes jegyző nyújtja.
Az igény benyújtásának helye(i): Lakcím szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala, Kormányablak
Az igény benyújtásának formája: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és az ahhoz kapcsolódó pénzbeli ellátás iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú kérelmező a lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy a kormányablaknál terjesztheti elő. Amennyiben a rendszeres kedvezményre vonatkozó igényt nem formanyomtatványon nyújtják be, úgy a kérelem benyújtása napjának az írásbeli kérelem benyújtásának igazolt napját kell tekinteni, feltéve, hogy a formanyomtatványon történő utólagos bejelentés megtörténik.. A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti kérelemhez és nyilatkozathoz csatolni kell a jövedelmigazolásokat, egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóságról szóló nyilatkozatot, a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén a gyermek állapotára vonatkozó igazolást, nagykorú kérelmező esetén a tanulói illetve a hallgatói jogviszonyról az igazolást.
Megjegyzés: FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ( kedvezményre való jogosultság szempontjából) : VAGYON alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban külön-külön az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, az 570.000 Ft-ot, vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét, az 1.995.000 Ft-ot. FONTOS! Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra, illetve tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű. A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyonára. A LÍZINGELT DOLGON FENNÁLLÓ HASZNÁLATI JOGOT meghatározott időre szóló vagyoni értékű jogként kell figyelembe venni. A meghatározott időre szóló vagyoni értékű jog értékének meghatározására az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 72. §-ának (2) bekezdése az irányadó. AZ EGY FŐRE JUTÓ HAVI JÖVEDELEM SZÁMÍTÁSÁNÁL - A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK IDŐPONTJÁBAN - KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ KÖZELI HOZZÁTARTOZÓKÉNT KELL FIGYELEMBE VENNI: a) a szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát, b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket, c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket, d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket, e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a fogyatékos gyermeket. A KÉRELEM BEADÁSÁNAK A NAPJA : a kérelem átvételének, illetve a kérelem postára adásának igazolt napja. Amennyiben a rendszeres kedvezményre vonatkozó igényt nem formanyomtatványon nyújtják be, úgy a kérelem benyújtása napjának az írásbeli kérelem benyújtásának igazolt napját kell tekinteni, feltéve, hogy a formanyomtatványon történő utólagos bejelentés megtörténik. LAKCÍM: megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak. Ha a kérelmezőnek több lakcíme van, az illetékességet az a lakóhely vagy tartózkodási hely alapozza meg, ahol életvitelszerűen lakik. GYÁMHATÓSÁG: A gyámhatóság feladat- és hatáskörét a) a települési önkormányzat jegyzője, b) a járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal , c) a szociális és gyámhivatal gyakorolhatja. Jelen ellátás szempontjából gyámhatóság alatt a települési önkormányzat jegyzőjét kell érteni.
Jogorvoslat: A rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság megállapítása JEGYZŐI HATÁSKÖR. Az ügyfél jogorvoslati kérelemmel az megyei illetve fővárosi kormányhivatal szociális és gyámhivatalához fordulhat. A fellebbezést azonban annál a hatóságnál kell előterjeszteni - a döntés közlésétől számított TIZENÖT NAPON BELÜL - amely a megtámadott döntést hozta. Bírósági felülvizsgálatra csak akkor kerülhet sor, ha a hatósági eljárásban az ügyfél vagy az ügyfelek valamelyike a fellebbezési jogát kimerítette. Az ügyfél a hatóság jogerős határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró illetékes bíróságtól a határozatot hozó hatóság elleni kereset indításával.

Adatlap  rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igényléséhez