Kedvezményes gyermekétkeztetés

Tájékoztatás a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybe vételéről

 
Joghely: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (5),(10) bekezdése.
Az ellátás típusa: Természetbeni
Az ellátás jövedelmi helyzettől függő.
Leírás: A GYERMEKÉTKEZTETÉS NORMATÍV KEDVEZMÉNYE alatt a következőket kell érteni: a) A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLŐ (a kedvezmény jogosultsági feltételeit lásd külön, a részletes ismertetésnél) bölcsődés, óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő illetve fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó - intézményben elhelyezett, fentiekben felsoroltak szerinti életkorú gyermek után AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ 100%-ÁT, b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ 50%-ÁT, c) HÁROM- VAGY TÖBBGYERMEKES CSALÁDOKNÁL gyermekenként AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ 50%-ÁT, d) az a) pont alá nem tartozó tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ 50%-át NORMATÍV KEDVEZMÉNYKÉNT KELL BIZTOSÍTANI.
Az ellátásra jogosultak: Családban élő gyermek
A jogosultság feltétele: A Leírásban részletezett esetekben és feltételekkel vehető igénybe a kedvezmény az alábbiak figyelembe vételével: a) normatív kedvezmény CSAK EGY JOGCÍMEN VEHETŐ IGÉNYBE; b) a normatív kedvezményt A TANULÓ UTÁN A NAPPALI RENDSZERŰ OKTATÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTELE BEFEJEZÉSÉIG KELL BIZTOSÍTANI ; c) NEM VEHETŐ IGÉNYBE A NORMATÍV KEDVEZMÉNY a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő – nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő – ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermek után.
   
Megjegyzés: FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK: A NORMATÍV KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐKÉNT KELL FIGYELEMBE VENNI :a) a tizennyolc éven aluli, b) a huszonöt évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekeket. FOGYATÉKOS GYERMEKEK SZÁMÁRA NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY ( A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/F. § (1) bekezdés c) pontja alapján) : A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi napközbeni étkeztetését.