Diákigazolvány

Tisztelt Szülők!
Diákigazolvánnyal kapcsolatos minden üggyel, illetve felmerülő kérdéseikkel keressék az iskolatitkárt munkaidőben a 14-es melléken, vagy az iskolatitkar@dunakeszikorosi.hu e-mail címen.
 
   
 

Diákigazolvány nyomonkövetés itt.

Diákigazolvány igénylés menete itt.

 

A diákigazolvány jogi szabályozása - 62/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet

5. A diákigazolványra jogosultak köre

13. § (1) Diákigazolványra jogosult
a) a közoktatásról szóló törvény szerinti iskolai feladatot ellátó intézmény tanulója, beleértve a fejlesztő felkészítésben vagy fejlesztő iskolai oktatásban részesülőt is,
b)
c) azon magyar állampolgárságú vagy a Magyarország területén külön törvény alapján szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, bevándorolt vagy letelepedett személy, aki a Magyarország területén kívüli országban székhellyel rendelkező közoktatási, felsőoktatási intézménnyel tanulói, hallgatói jogviszonyban áll (a továbbiakban: nem magyar oktatási intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, hallgató),
d) a kormányközi és más oktatási együttműködési megállapodás vagy egyezmény alapján magyarországi oktatási intézményben tanuló, részképzésben részt vevő külföldi tanuló, hallgató,
e) 
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogosultság feltétele az is, hogy az ott meghatározott oktatási intézmény azon országban, ahol működik, államilag elismert oktatási intézmény legyen. Az adatkezelő hivatalból vizsgálja, hogy a külföldön működő intézmény államilag elismert oktatási intézménynek minősül-e.
(3) A tanuló diákigazolványára a tanulói jogviszony megszűnését követő október 31-ig jogosult, kivéve, amennyiben a nem tanköteles tanulónak félévkor megszűnik a tanulói jogviszonya. Ebben az esetben a tanuló diákigazolványra az adott tanév március 31-ig jogosult.
(4)
(5) 
6. A diákigazolvány

14. § (1) A diákigazolvány típusai: nappali, esti, levelező, távoktatásos és más sajátos diákigazolvány.
(2) A diákigazolványok típusait az igazolványon feltüntetett felirat különbözteti meg: a nappali oktatás és képzés munkarendje szerinti diákigazolványt „nappali”, az esti oktatás és képzés munkarendje szerinti diákigazolványt „esti”, a levelező oktatás és képzés munkarendje szerinti diákigazolványt „levelező”, a közoktatásban a más sajátos munkarend, valamint a felsőoktatásban a távoktatási munkarend szerinti diákigazolványt „távoktatás” felirat jelöli.
(3) A jogosult részére az oktatás és képzés munkarendjének megfelelő – a (2) bekezdésben meghatározott – diákigazolványt kell kiállítani, azzal, hogy az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulója a levelező oktatás munkarendje szerinti oktatási igazolványra jogosult.
7. A diákigazolványhoz kapcsolódó jogok és kedvezmények

15. § (1) A diákigazolvány
a) a tanulói, hallgatói jogviszonynak a diákigazolványon jelölt oktatási intézménnyel való fennállását,
b) a jogszabályban meghatározott utazási, kulturális és egyéb kedvezmények igénybevételére való jogosultságot,
c) a tanulói, hallgatói jogviszony alapján jogszabály szerint járó térítésekre és juttatásokra való jogosultságot,
d) a diákigazolványhoz kapcsolódó, állam által nem garantált (kereskedelmi) kedvezményekre való jogosultságot,
igazolja.
(2) 
8. A diákigazolvány igénylése

17. § (1) A közoktatásban a tanuló, kiskorú tanuló esetében a törvényes képviselője a diákigazolvány iránti igényét a közreműködő intézménynek jelenti be.
(2) A jogosult a közreműködő intézmény által meghatározott módon befizeti a 39. §-ban meghatározott díjat a közreműködő intézmény részére.
(3) A közreműködő intézmény ellenőrzi a (2) bekezdésben foglaltak teljesítését, szükség esetén felhívja a jogosultat a hiányok pótlására. A közreműködő intézmény az igényléstől – hiánypótlás esetén a hiánypótlás teljesítésétől – számított 8 napon belül
a) a diákigazolvány e-igénylés kliens szoftver (a továbbiakban: igénylő felület) vagy az akkreditált iskolai adminisztrációs rendszer (a továbbiakban: IAR) használatával a diákigazolvány igénylésének és a díj befizetésének tényét rögzíti,
b) az elektronikusan rögzített igénylésről ellenőrző adatlapot nyomtat, melyet a 14. éven felüli jogosulttal, 14. éven aluli jogosult esetében annak törvényes képviselőjével aláírat,
c) az intézmény képviseletére jogosult személy továbbítja az elektronikus igénylést, aláírja az igénylő felület vagy az IAR segítségével nyomtatott fedőlapot, és továbbítja azt az adatkezelő részére.
(4) Az adatkezelő ingyenesen biztosítja a közoktatás információs rendszere (a továbbiakban: KIR) honlapján az igénylő felülethez a hozzáférést azon közreműködő intézmény számára, amely a 2011/2012. tanév első napját megelőzően nem volt jogosult IAR állami támogatásból történő beszerzésére, vagy jogosult volt, de nem szerzett be ilyen rendszert. Az igénylő felületen az adatkezelő meg nem változtatható módon biztosítja a közreműködő intézmény számára a KIR-ben nyilvántartott és a diákigazolvány előállításához szükséges intézményi és tanulói adatokat.
(5) A diákigazolvány-igénylések csak abban az esetben tekinthetők érvényesnek, ha az igénylést továbbító közreműködő intézmény szerepel az adatkezelő által vezetett intézményi adatbázisban. A közreműködő intézményeket tartalmazó adatbázis módosítása az adatkezelő felé az adatkezelő által meghatározott módon tett bejelentéssel lehetséges.
(6) A közoktatási diákigazolvány igénylése esetén az IAR az igénylés során feltöltött tanulói adatokat összeveti a KIR-ben szereplő adatokkal. Amennyiben a KIR-ben tárolt adatok eltérnek az igénylésben és a közreműködő intézmény nyilvántartásában szereplő adatoktól, az igénylés továbbítását megelőzően a közoktatási intézmény köteles az adatváltozást a külön jogszabályban meghatározott módon bejelenteni.
18. § (1) A nem magyar oktatási intézménnyel jogviszonyban álló jogosult a diákigazolvány iránti igényét az adatkezelőnek mint közreműködő intézménynek jelenti be. A diákigazolvány igényléséhez be kell nyújtani a tanulói, hallgatói jogviszony kezdetét és az oktatás, képzés munkarendjét igazoló dokumentumot.
(2) A jogosult az oktatási intézmény által meghatározott módon megfizeti a 39. §-ban meghatározott díjat a közreműködő intézmény részére.
(3) A közreműködő intézmény ellenőrzi az (1)–(2) bekezdésben foglaltak teljesítését, szükség esetén felhívja a tanulót a hiányok pótlására. A közreműködő intézmény az igényléstől – hiánypótlás esetén a hiánypótlás teljesítésétől – számított 8 napon belül
a) az igénylő felület használatával a személyi okmányok adatai és a benyújtott dokumentumok alapján a diákigazolvány-igénylést és a díj befizetésének tényét rögzíti,
b) az elektronikusan rögzített igénylésről ellenőrző adatlapot nyomtat, melyet a jogosulttal aláírat,
c) az intézmény képviseletére jogosult személy továbbítja az elektronikus igénylést, aláírja az igénylő felület segítségével nyomtatott fedőlapot, és továbbítja azt az adatkezelő részére.
19. § (1) A kormányközi és más oktatási együttműködési megállapodás vagy egyezmény alapján magyarországi oktatási intézményben tanuló, részképzésben részt vevő külföldi tanuló, hallgató, továbbá a Balassi Intézetben képzésben részt vevő személy a diákigazolvány iránti igényét a közreműködő intézménynek jelenti be.
(2) Az igényléssel egyidejűleg a jogosult a közreműködő intézmény által meghatározott módon megfizeti a 39. §-ban meghatározott díjat a közreműködő intézmény részére.
(3) A közreműködő intézmény ellenőrzi a (2) bekezdésben foglaltak teljesítését, szükség esetén felhívja a jogosultat a hiányok pótlására. A közreműködő intézmény az igényléstől – hiánypótlás esetén a hiánypótlás teljesítésétől – számított 8 napon belül
a) az igénylő felület használatával a személyi okmányok adatai alapján a diákigazolvány-igénylést és a díj befizetésének tényét rögzíti,
b) az elektronikusan rögzített igénylésről ellenőrző adatlapot nyomtat, melyet a jogosulttal aláírat,
c) az intézmény képviseletére jogosult személy továbbítja az elektronikus igénylést, aláírja az igénylő felület segítségével nyomtatott fedőlapot, és továbbítja azt az adatkezelő részére.
(4) Ha az (1) bekezdésben, valamint a 18. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti jogosult nem rendelkezik oktatási azonosító számmal, a diákigazolvány iránti igényét az oktatási azonosító szám megállapítására irányuló kérelemmel együtt nyújthatja be. Ebben az esetben a jogosult a diákigazolvány iránti kérelemmel hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Oktatási Hivatal a diákigazolvány előállításához szükséges személyes adatait a közoktatásról szóló törvény 2. számú mellékletében, valamint a felsőoktatásról szóló törvény 35. §-ában meghatározott módon és ideig kezelhesse.
20. § (1) A 17–19. § szerinti diákigazolvány-igénylések esetében az igénylő felület vagy az IAR használatával rögzített igénylések továbbítása kizárólag elektronikus alapon, a közreműködő intézmény képviseletére jogosult személy által elektronikus aláírással hitelesítve történhet. Az elektronikus aláírás – amennyiben a közreműködő intézmény 2013. január 1. napján nem rendelkezett más hitelesítési szolgáltatással – kizárólag az Educatio NKft. által működtetett hitelesítési szolgáltatáson keresztül valósulhat meg.
(2) Az (1) bekezdésben, valamint a 17. § (3) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésében, a 18. § (3) bekezdés c) pontjában és a 19. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározottaktól eltérni csak az adatkezelő külön írásbeli engedélyével, az abban meghatározott módon lehet.
21. § (1) A közreműködő intézmény a diákigazolványra jogosultnak a diákigazolvány igénylése nélkül – a 12. §-ban meghatározott – igazolást ad ki,
a) ha a diákigazolvány nem tartalmazza az oktatás, a gyakorlati képzés tényleges helyszínét, ebben az esetben a helyszínt az igazoláson kell feltüntetni,
b) az 6. § a)–b) pontjában meghatározott intézmény nem magyar állampolgárságú tanulójának, hallgatójának, ha tizenkét hónapnál rövidebb időtartamra szóló ösztöndíjjal folytatja tanulmányait,
c) annak a jogosultnak, aki tanulói, hallgatói jogviszonyának megszűnését követően, de a diákigazolvány érvényességi idejének lejárata előtt elveszíti diákigazolványát, vagy diákigazolványa a jogosultságok igazolására alkalmatlanná válik.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben az igazoláson az intézmény és a munkarend rovatot a jogosult előző diákigazolványa alapján kell kitölteni.
(3) A közreműködő intézmény a jogosult tanulói, hallgatói jogviszonya megszűnésekor a diákigazolvány 38. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti bevonásával egyidejűleg a 12. § (1) bekezdésében meghatározott igazolást ad ki, mely a 13. § (3)–(4) bekezdése szerinti diákigazolványra való jogosultság megszűnésének időpontjáig érvényes.