Bizonyítvány másodlat kiállítása (Pótbizonyítvány kiadása)

 
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 96.§.(6.-8.) pontja alapján az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre – a törzslap (póttörzslap) alapján másodlat állítható ki. Törzslap (póttörzslap) hiányában az iskolában meglévő nyilvántartások alapján - kérelemre - pótbizonyítvány  állítható ki. A pótbizonyítvány azt tanúsítja, hogy a tanuló melyik évfolyamot, mikor végezte el. Ha az iskolában minden nyilvántartás megsemmisült, a pótbizonyítványban csak azt lehet feltüntetni, hogy az abban megjelölt személy az iskola tanulója volt. Ilyen tartamú pótbizonyítvány akkor állítható ki, ha a volt 
tanuló:
  • írásban nyilatkozik arról, hogy a megjelölt tanévben az iskola mely évfolyamán tanult, és
  • nyilatkozatához csatolja volt tanárának vagy két évfolyamtársának igazolását.
A tanár nyilatkozata akkor fogadható el, ha a jelzett időszakban az iskolában tanított. A volt évfolyamtársaknak be kell mutatniuk bizonyítványukat.
 
A kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:
  • Név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, telefonszám, melyik évben hol végzett, milyen tagozaton, melyik osztályban
Az 1990. évi XCIII. törvény VIII. sz. melléklete alapján az illeték mértéke 2.000.-Ft, melyet kincstári csekken (Posta) kell befizetni, majd a befizetést igazoló csekkszelvényt az ügyintézés során be kell mutatni.
 
Az 1990. évi XCIII. Törvény 33. § 18. pontja alapján illetékmentes:
  • 33. § (1) Nem kötelezhető illeték fizetésére az, akit az államigazgatási hatóság külön jogszabály alapján költségmentességben részesített.

A pótbizonyítványt az iskolatitkár állítja ki előzetesen egyeztetett időpontban az illetékbefizetés felmutatása mellett.